Vragen en Antwoorden

Ons NAC

Ons NAC is een coöperatie, opgericht om supporters en sponsoren (mede-)eigenaar te maken van NAC Breda, vanuit de visie dat zij de meest stabiele factor en het hart van de club zijn. Ons NAC heeft als doel om van NAC een stabiele eredivisieclub te maken, waarin continuïteit en duurzaamheid gewaarborgd worden.

 

Het doel van Ons NAC is om alle supporters en sponsoren onderdeel uit te laten maken van de coöperatie. Momenteel kent Ons NAC een oprichtingsbestuur waar Sebastian Verkuilen, Ton Louwers en Arjan van Toor deel van uit maken.

Samen maken we de club stabiel en brengen we die terug naar waar ze hoort: structureel in de eredivisie met een gezonde financiële huishouding

Door het aankopen van (een deel van) de NAC-aandelen wil Ons NAC zeggenschap krijgen binnen de club. Met deze aangekochte aandelen wordt Ons NAC (en daarmee alle leden van Ons NAC) (mede-)eigenaar van de club. Door de juiste verdeling van zeggenschap binnen de coöperatie zorgt Ons NAC ervoor dat er altijd een democratisch proces voorafgaat aan een stemming. Op deze manier hebben alle leden invloed op diverse zaken bij NAC.

Ons NAC heeft de intentie om met haar leden eigenaar te worden van NAC. Dat betekent niet dat Ons NAC de dagelijkse gang van zaken wil bepalen, welke spelers er wel en niet moeten komen en of een trainer wel of niet ontslagen moet worden. Ons NAC richt zich het veranderen van NAC in een stabiele Eredivisieclub. De beslissingen die hiermee gemoeid zijn worden op een democratische en transparante wijze door alle leden genomen.

Samen met alle leden (supporters en sponsoren) bepalen we wie zitting neemt in het bestuur van Ons NAC. Daarnaast richten we ons op het handhaven of bijsturen van de gekozen koers met alle beslissingen die hiermee gemoeid zijn. Ook praktische zaken als het keuren van een jaarrekening en het wel of niet uitbesteden van horeca behoren tot de taken van Ons NAC.

Over sommige vraagstukken kan het bestuur/ledenraad van Ons NAC zelfstandig beslissingen nemen. Zij zijn democratisch gekozen door alle leden en worden geacht de achterban op een transparante wijze te vertegenwoordigen.

 

Bij andere agendapunten zullen alle leden gevraagd worden om mee te beslissen. In het volgende voorbeeld met fictieve aantallen wordt geschetst hoe dit kan werken:

 

De leden van Ons NAC zijn onderverdeeld in drie segmenten: supporters (5000, 15 afgevaardigden in de ledenraad), sponsoren (150, 10 afgevaardigden in de ledenraad) en grote sponsoren (10, alle 10 afgevaardigd in de ledenraad). De ledenraad is verantwoordelijk voor het correct en duidelijk inlichten van hun achterban, zodat zij een stem kunnen uitbrengen over het agendapunt.

 

Wanneer 2/3e van de stemmen behaald wordt, is er een beslissing. De ledenraad zal dus stemmen moeten halen bij hun achterban om tot een meerderheid te komen. Een enkel segment kan zo nooit een beslissing forceren.

 

In deze manier van besluitvorming zien wij ook een rol weggelegd voor de Stichting NOAD Advendo Combinatie. Zo zou bij heel moeilijke beslissingen bijvoorbeeld een veto of doorslaggevende stem bij hen neergelegd kunnen worden.

 

Wij werken momenteel aan de exacte uitwerking van dit plan. Hierbij dienen clubs uit het buitenland als Bayern München als succesvolle voorbeelden. Een reportage van de jaarvergadering van die Duitse topclub uit 2019 is hier als voorbeeld te zien.

Ja, in het model van Ons NAC is er ook ruimte voor een Raad van Commissarissen.

Coöperatie

Een coöperatie is een groep mensen of bedrijven die een gezamenlijk doel hebben. Om dat te bereiken, hebben zij zich verenigd in een coöperatie. Bij Ons NAC is de club NAC het doel Gezamenlijk willen wij onze club stabiliseren en verbeteren. Meer informatie over wat een coöperatie is? Bekijk deze korte video.

Ons NAC heeft gekozen voor een coöperatie omdat dit een rechtsvorm is waarbij we met heel veel mensen en bedrijven op een transparante en democratische manier een club kunnen besturen. Met een coöperatie kunnen we samen over belangrijke zaken nadenken, stemmen en beslissen. Al onze stemmen kunnen vervolgens als 1 stem, dus 1 grote partij, naar buiten gebracht worden. Zo voorkomen we dat er, ondanks de vele leden, een Poolse landdag ontstaat.

Een coöperatie kan zelfstandig bestaan, maar ook in samenwerking met andere partijen. Je krijgt dan een joint venture. Een mogelijke situatie zou dan kunnen zijn dat 1 (of meer) partijen een pakket aandelen heeft en de coöperatie een ander deel. De Ons NAC coöperatie staat open voor zo’n samenwerking zolang er afspraken gemaakt kunnen worden over de zeggenschap van onze achterban, supporters en ondernemers.

Potentiële leden van de ledenraad kunnen zichzelf verkiesbaar stellen. De achterban kiest vervolgens een ledenraad en kan deze ook weer ontslaan als blijkt dat deze niet goed functioneert.

Een begrijpelijke vraag gezien de geschiedenis van NAC. Het zou logisch zijn om van de supporters te vragen wat we jarenlang ook van de huidige aandeelhouders hebben verwacht: bijstorten.

 

Maar zo simpel is het niet. Sterker: momenteel onderzoeken we hoe we dit kunnen voorkomen. Wanneer we hier uitsluitsel over hebben, informeren we je via onze website en social kanalen.

Lidmaatschap

Op korte termijn zal de inschrijving starten om lid te kunnen worden van de Ons NAC Coöperatie UA. Wanneer je je inschrijft, zeg je toe dat je lid wilt worden en geef je aan welk je bedrag je wilt betalen. Tot het moment dat Ons NAC de aandelen van NAC definitief overneemt, hoef je deze bijdrage nog niet te voldoen.

Het lidmaatschap van Ons NAC is niet verbonden aan het wel of niet hebben van een seizoenkaart (SCC). Dus ja, je kan ook zonder seizoenkaart lid worden van de coöperatie. De Ons NAC Coöperatie UA is er voor iedereen die NAC een warm hart toedraagt.

Vooralsnog gaat Ons NAC uit van eenmalige gelegenheid om lid te worden van de coöperatie. Het overnemen van de aandelen is op dit moment actueel en dus is het belangrijk om op korte termijn de benodigde middelen op te halen. Desalniettemin bekijken we momenteel ook hoe we supporters in deze situatie tegemoet kunnen komen. Wij zullen je daar op een later moment over informeren.

Ja, het opzeggen van je lidmaatschap kan te allen tijde. Een belangrijke kanttekening is dat je bij opzegging van je lidmaatschap jouw inleg niet geretourneerd krijgt. Deze inleg wordt gebruikt voor de aanschaf van de aandelen en het bewaken van de continuïteit van onze club.

 

Daar staat tegenover dat je na het opzeggen van je lidmaatschap geen verplichtingen meer hebt (m.u.v. reeds lopende verplichtingen) aan de coöperatie. Ons NAC draagt er zorg voor dat massaal opzeggen voorkomen wordt wanneer er onverhoopt ooit bijbetaald moet worden, om vervolgens weer snel lid te worden als de rest van de coöperatie aan de plichten heeft voldaan.