Project 076 is een samenwerking tussen Ons NAC en een hoofdinvesteerder om van NAC een stabiele en succesvolle club te maken. Dat doen we door ieder die NAC een warm hart toedraagt actief te verbinden en te betrekken om zo de potentie van NAC optimaal te benutten.

De samenwerking is ontstaan omdat beide partijen dezelfde ambitie hebben en door de samenwerking niet alleen geld bijeen kunnen brengen om de aandelen te kopen, maar ook om de toekomstige ambities te kunnen vormgeven.

En deze twee partijen zijn ervan overtuigd dat door de samenwerking een structuur ontwikkeld kan worden waarbij enerzijds maximaal draagvlak bij en betrokkenheid van de achterban (supporters en bedrijfsleven, stad en regio) verkregen wordt en anderzijds een omgeving gecreëerd wordt waarin een solide technisch en financieel beleid gevoerd wordt.

De visie van Project 076

In Project076 werken de hoofdinvesteerder en coöperatie Ons NAC samen. Samen worden ze eigenaar van NAC en hebben daardoor invloed om de cultuur van de club maar vooral ook de continuïteit van de club beter te regelen.

Dat eigenaarschap willen we los trekken van de dagelijkse leiding van de club op technisch, financieel en operationeel gebied. Daarmee willen we rust brengen en een goede en toekomstbestendige structuur opzetten. Bij die structuur hoort dat de aandeelhouders zorgen voor een voldoende financiële buffer en voor goede bestuurlijke en operationele randvoorwaarden om NAC te krijgen waar onze club thuishoort: als stabiele club in het linker rijtje van de Eredivisie.

NAC is een bijzonder club en de identiteit is onder andere in het Cultuur Handvest vastgelegd. Dat is voor Ons NAC een belangrijke pijler, omdat we juist door het eigendom van de club de identiteit willen borgen. Dat lijkt ons vanzelfsprekend. Heb je niet meer helemaal scherp wat er in het cultuur handvest staat? Lees het dan nog eens door => cultuurhandvest_nac_in_de_praktijk.pdf

We vinden ook dat de jeugdopleiding een belangrijke plaats in de toekomst van de club heeft. De spelersselectie van het 1e elftal moet evenwichtig en herkenbaar zijn. Eigen (jeugd)spelers die doorstromen helpen hierbij. Daarnaast kan het opleiden van jeugdspelers zorgen voor een positief financieel resultaat.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Om de ambities te realiseren hebben we voldoende geld en een goede structuur nodig.

Het geld:
We verwachten tussen de 7 en 10 miljoen euro nodig te hebben. Daarvan is een deel nodig om de aandelen te verwerven en een deel om de club een stevige financiële injectie te geven.

Van dit bedrag wil Ons NAC tussen de 5 miljoen en 8,5 miljoen euro voor haar rekening nemen door inleg vanuit supporters en bedrijfsleven. Het andere deel zal door een hoofdinvesteerder worden ingelegd.

Als we uitgaan van de ambitie om  tussen de 10 en 13,5 miljoen bij elkaar te brengen, zien we de verdeling tussen de 4 doelgroepen als volgt:

Supporters Totale minimale inleg € 2.000.000, ambitie € 2.5000.000
MKB Minimale totale inleg € 500.000, ambitie € 1.000.000
De Ploeg van Toffe Jongens totale inleg  minimaal € 2.5000.000, ambitie € 5.000.000
Hoofdinvesteerder gevraagd bedrag € 5.000.000
Overzicht gevtaagde totale inleggen

Op dit moment zitten we nog in het biedingsproces en moet er nog nader onderzoek (Due Diligence) gedaan worden om te kunnen bepalen welk bod gedaan wordt voor de aandelenovername en dus ook om te bepalen welk door vrijgemaakt kan worden als investering in de club. Voor deze investeringen kun je denken aan het versterken van de selectie, het naar Breda halen van de trainingsfaciliteiten en het versterken van de jeugdopleiding.

Over de manier waarop we supporters en het bedrijfsleven in Breda en omstreken over de streep willen trekken om met ons mee te doen, wordt later meer naar buiten gebracht.

De structuur van de club

In Project076 krijgt NAC twee aandeelhouders die samen afspraken maken over de besturing van de club

1. Een coöperatie waarin supporters, MKB en vermogende supporters zijn vertegenwoordigd
2. Een hoofdinvesteerder

In een aandeelhoudersovereenkomst zal worden beschreven op welke manier besluiten worden genomen en hoeveel stemmen nodig zijn om een besluit te nemen. Dat geldt zowel voor de twee aandeelhouders, maar ook binnen de coöperatie Ons NAC. Tussen de 3 ledengroepen is ook een verdeling gemaakt van onderwerpen waar men iets over kan zeggen of besluiten. Hierbij is steeds het uitgangspunt dat geen individu of groep dominant mag zijn: het clubbelang staat voorop!

De coöperatie kent 3 ledengroepen:

– Supporters
– MKB
– De club van Toffe Jongens (grote ondernemingen)

Ieder lid heeft een stem en daarmee zeggenschap en invloed. Echter omwille van een goede besturing van de club zullen de 3 groepen hun vertegenwoordigers kiezen in de ledenraad. Deze ledenraad kiest vervolgens weer het bestuur van de coöperatie en daarmee ook het bestuur van de STAK

STAK staat voor Stichting Administratiekantoor. Een STAK is een stichting die de aandelen beheert. Vaak wordt voor deze organisatievorm gekozen als er veel verschillende aandeelhouders zijn.

Het bestuur van de STAK zijn dezelfde personen als de Raad van Commissarissen (RvC) van NAC. We denken nu aan de volgende samenstelling:

1. Voorzitter (voorgedragen door de supporters)
2. Supporterszaken (voorgedragen door de supporters)
3. Financiën (voorgedragen door de hoofdinvesteerder)
4. Technische Zaken (voorgedragen door de hoofdinvesteerder)
5. Commercie (voorgedragen door de Club van Toffe Jongens)
6. Jeugd (voorgedragen door de Club van Toffe Jongens).

Deze mensen hoeven geen lid te zijn van de betreffende (leden)groep; het gaat vooral om de juiste kennis en kwaliteiten van deze personen.

De benoeming van de leden van de RvC is voor een periode van 4 jaar met een maximum van 2 termijnen. Voor het borgen van continuïteit van de RvC (en daarmee van onze club) wordt een roulatieschema gemaakt voor het aftreden/herkiesbaar stellen/verkiesbaar stellen van de leden van de RvC.

Hoe zien de komende weken eruit?

De afgelopen weken hebben Ons NAC en de hoofdinvesteerder achter de schermen hard gewerkt aan een businesscase om te zorgen dat NAC (mede-) in handen komt van supporters en betrokken ondernemers. De plannen mogen we helaas nog niet concreet delen als gevolg van voorgeschreven vertrouwelijkheid van het verkoopproces.

We verwachten dat we in de nu komende weken wel steeds meer duidelijkheid kunnen verschaffen. We gaan ook concreet aangegeven hoe de uitwerking van het plan verder vorm heeft gekregen, wie het plan al hebben omarmt én belangrijker nog: hoe, als het aan ons ligt, ook jij mede-eigenaar kan worden van NAC.

Blijf de website en (social) media in de gaten houden

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ons NAC

Meedenken, Meewerken, mee bepalen. Ons NAC, club van supporters